Kapitał Ludzki  WUP Szczecin Europejski Fundusz Społeczny


ROZEZNANIE RYNKU - TERAPEUTA

zał. załacznik nr 1,
zał. załacznik nr 2.ROZEZNANIE RYNKU - BROKER EDUKACYJNYZAPYTANIE OFERTOWE nr 2020-3486-5351 - SZKOLENIA ZAWODOWE - ZASADA   KONKURENCYJNOŚCI

zał. Formularz oferty,
zał. załacznik nr 1,
zał. załacznik nr 2,
zał. załacznik nr 3.

Wyniki zapytania ofertowego nr 2020-3486-5351 - SZKOLENIA ZAWODOWE

PROTOKÓŁ - rozstrzygnięcie
ROZEZNANIE RYNKU - PRACOWNIK SOCJALNY

ROZEZNANIE RYNKU - ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ01/SABB/2020 - TRENER PRACY - ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

zał. 1 - FORMULARZ OFERTY,
zał. 2 -OŚWIADCZENIE POWIĄZANIA OSOBOWE I KAPITAŁOWE,
zał. 3 - CV.

Wyniki zapytania ofertowego 01/SABB/2020 - TRENER PRACY:

PROTOKÓŁ - 01/SABB/202002/SABB/2020 - PSYCHOLOG - ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

zał. 1 - FORMULARZ OFERTY,
zał. 2 -OŚWIADCZENIE POWIĄZANIA OSOBOWE I KAPITAŁOWE,
zał. 3 - CV.

Wyniki zapytania ofertowego 02/SABB/2020 - świadczenie usług psychologa:

PROTOKÓŁ - 02/SABB/20203/SABB/2020 - ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do
      przewozu osób niepełnosprawnych - ZASADA KONKURENCYJNOŚCI - ZMIANA 14.01.2020.


Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiany w treści ogłoszenia wprowadzone w dniu 14.01.2020 r.:

1) Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
PARAMETRY WYMAGANE MIKROBUSU, pkt 3
3) Silnik wysokoprężny turbodoładowany, moc min. 11 0 KM
2) Zapytanie ofertowe:
VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach w formie pisemnej. Koperta powinna być oznakowana następująco: „Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nie otwierać przed dniem 22.01.2020”, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera itp. na adres Zamawiającego .bądź za pośrednictwem maila, na adres e-mail: ania2_z@o2.pl – wszystkie wymagane dokumenty muszą być załączone do maila o treści „Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nie otwierać przed dniem 22.01.2020”, wysłane w formie scanów dokumentów oryginalnych, opatrzone zapisem: za zgodność z oryginałem miejscowość, data.

zał. 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zmiana 14.01.2020,
zał. 2 - Formularz oferty,
zał. 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
zał. 4 - Wzór umowy,
zał. 5 - Oświadczenie dot. środków trwałych używanych.

Wyniki zapytania ofertowego 3/SABB/2020 - zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych:

PROTOKÓŁ - 03/SABB/2020ROZEZNANIE RYNKU - REHABILITANTREKRUTACJA DO PROJEKTU

HARMONOGRAM WSPARĆ


stowarzyszenie aktywność bez barier - www.bez-barier.org