Kapitał Ludzki  WUP Szczecin Europejski Fundusz Społeczny


TACY SAMI!


Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Tacy sami!” realizowany jest przez Stowarzyszenie "Aktywność bez barier"z siedzibą w Mierzynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy z dnia 30.10.2017r. nr RPZP.07.01.00-32-K602/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Okres realizacji projektu: 01.03.2018r. do 30.11.2019r

Obszar realizacji projektu: województwo zachodniopomorskie

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest aktywna integracja oraz poprawa sytuacji zawodowej i społecznej 50 osób niepełnosprawnych (30 kobiet i 20 mężczyzn)o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, któ resą mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego, poprzez kompleksowe działania umożliwiające w/w osobom aktywny udział w rynku pracy. (tj. w poradnictwie indywidualnym i grupowym, szkoleniu oraz stażu).

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 50 osób niepełnosprawnych (30 kobiet (60%) i 20 mężczyzn (40%)) o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi legitymujących się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat), które pozostają bez zatrudnienia, nie wykonują innej pracy zawodowej, są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy oraz są mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego.

Formy wsparcia:

Wsparcie oferowane w ramach projektu jest trzyetapowe:

Etap I - Integracja społeczno-zawodowa poprzez usługi wspierające - zadanie realizowane będzie w systemie wyjazdowym 6 dniowym w okresie VI - X/2018 w grupach 10 osobowych:

a) indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (4 godz./ osobę),

b) grupowe warsztaty z doradcą zawodowym (20 godz./ grupę),

c) indywidualne konsultacje z psychologiem (4 godz./ osobę),

d) grupowe zajęcia z psychologiem (20 godz./ grupę),

Etap II - Szkolenia/kursy zawodowe pozwalające na zdobycie nowych kompetencji, zakończone otrzymaniem dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje - zadanie realizowane będzie w terminieXI/2018 - III/2019 - czas trwania 90 godzin/osobę (20 godz. zajęcia teoretyczne i 70 godz. zajęcia praktyczne), (stypendium szkoleniowe 598,50 zł/brutto, zwrot kosztów dojazdu)

Etap III - Staże zawodowe - zadanie realizowane będzie w terminieIV – XI/2019- czas trwania 3 miesiące/osobę zakończone uzyskaniem opinii i zaświadczenia o odbytym stażu, (stypendium stażowe 1600zł/brutto/miesiąc, zwrot kosztów dojazdu, odzież ochronna, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW)

Planowane rezultaty projektu:

• udzielenie wsparcia psychologicznego oraz z zakresu doradztwa zawodowego50 osobom niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobom z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z województwa zachodniopomorskiego poprzez utworzenie IPD i konsultacji psychologicznych.

• uzyskanie kompetencji zawodowych poprzez ukończenie szkoleń/kursów zawodowych przez min.40 uczestników projektu,

• nabycie doświadczenia zawodowego poprzez ukończenie staży zawodowych u min.40 uczestników projektu,

• podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez min. 28 uczestników projektu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

Wartość projektu: Wartość projektu:929 083,75 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 789 721,18 zł.


ZAPYTANIE OFERTOWE 07/SABB/2018 USŁUGA NOCLEGOWA, WYŻYWIENIE, WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Treść ogłoszenia
Formularz oferty ośrodek
Oświadczenie powiązania


Wyniki zapytania ofertowego nr 07/SABB/2018 USŁUGA NOCLEGOWA, WYŻYWIENIE, WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH

Załącznik:
protokół - 7/SABB/2018

ROZEZNANIE RYNKU PSYCHOLOG/DORADCA ZAWODOWY 8/SABB/2018.


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANEGO WSPARCIA
MIEJSCE UDZIELANEGO WSPARCIA OWR GRAŻYNA MIĘDZYWODZIE, 72-415 UL. ZWYCIĘSTWA 2


11-16.06.2018 OD GODZINY 9:30 pierwszego dnia DO GODZINY 18:30 ostatniego dnia
02-07.07.2018 OD GODZINY 9:30 pierwszego dnia DO GODZINY 18:30 ostatniego dnia
27.08-01.09.2018 OD GODZINY 9:30 pierwszego dnia DO GODZINY 18:30 ostatniego dnia
17-22.09.2018 OD GODZINY 9:30 pierwszego dnia DO GODZINY 18:30 ostatniego dnia
22-27.10.2018 OD GODZINY 9:30 pierwszego dnia DO GODZINY 18:30 ostatniego dnia

DOKUMENTY DO POBRANIA:

załącznik harmonogram szkoleń


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

harmonogram - szkolenia zawodowe 2019r.


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻY ZAWODOWYCH


harmonogram - staże zawodowe 2019r.


HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANEGO WSPARCIA - WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – ZAJĘCIA GRUPOWE

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI:

GRUPY I-V – 22-28 MARCA 2019r. MIEJSCE REALIZACJI: CHOSZCZNO, UL. DRAWIEŃSKA 52

harmonogram - warsztaty umiejętności społecznych - grupy I-V


GRUPY VI-X – 15 KWIECIEŃ 2019r. – 17 MAJ 2019r. MIEJSCE REALIZACJI: SZCZECIN, UL. JAGIELLOŃSKA 37/1


harmonogram - warsztaty umiejętności społecznych - grupy VI-X


HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANEGO WSPARCIA - WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – ZAJĘCIA GRUPOWE TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI:


GRUPY I - V – 01 – 31 LIPIEC 2019r. MIEJSCE REALIZACJI: SZCZECIN, UL. JAGIELLOŃSKA 37/1

harmonogram gr I – V Załacznik

GRUPY VI-X – 01 SIERPIEŃ – 04 WRZESIEŃ 2019r. MIEJSCE REALIZACJI: CHOSZCZNO, UL. DRAWIEŃSKA 52

harmonogram gr – VI – X Załacznik.WSPARCIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO DLA 39 UCZESTNIKÓW PROJEKTU

- KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM – śr. 4 GODZ./1 UCZESTNIKA
(termin realizacji – od 01.07.2019r do 30.11.2019r – uczestnicy umawiani są indywidualnie na bieżąco w godzinach niekolidujących z realizacją szkoleń i staży zawodowych w godz. od 10:00 do godz. 20:00. Miejsce spotkań: Szczecin, ul. Jagiellońska 31/1, Choszczno, ul. Drawieńska 52


WSPARCIE TERAPEUTY DLA 39 UCZESTNIKÓW PROJEKTU

- KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z TERAPEUTĄ – śr. 4 GODZ./1 UCZESTNIKA
(termin realizacji – od 01.07.2019r do 30.11.2019r – uczestnicy umawiani są indywidualnie na bieżąco w godzinach niekolidujących z realizacją szkoleń i staży zawodowych w godz. od 10:00 do godz. 20:00. Miejsce spotkań: Szczecin, ul. Jagiellońska 31/1, Choszczno, ul. Drawieńska 52


POŚREDNICTWO PRACY DLA 39 UCZESTNIKÓW PROJEKTU

- SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY – śr. 5 GODZ./1 UCZESTNIKA
– od 01.07.2019r do 30.11.2019r – uczestnicy umawiani są indywidualnie na bieżąco w godzinach niekolidujących z realizacją szkoleń i staży zawodowych w godz od 10:00 do godz. 20:00. Miejsce spotkań: Szczecin, ul. Jagiellońska 31/1, Choszczno, ul. Drawieńska 52 oraz towarzyszenie uczestnikom podczas umówionych rozmów kwalifikacyjnych w zakładach pracy.
REKRUTACJA DO PROJEKTU:


Informujemy, że od dnia 15 marca 2018r rozpoczynamy nabór wniosków do projektu pt. „Tacy sami!”
w ramach RPO WZ 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Nabór wniosków odbywać się będzie w okresie od 15 marca 2018r. do 31 maja 2018r. Wszystkie osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami(załącznik do regulaminu nr 1, 2, 3 i 4).

Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Jagiellońska37/1, 70-365 Szczecin.W związku z tym, że rekrutacja Uczestników do Projektu odbywa się często w terenie prosimy osoby, które chcą osobiście złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu o wcześniejszy kontakt telefoniczny. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wysłania.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określone zostały w "Regulaminie rekrutacjii uczestnictwa w projekcie".

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce „dokumenty do pobrania” lub w Biurze Projektu.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu uzyskać można pod nr telefonu:

513-055-139 lub 513-055-137

DOKUMENTY DO POBRANIA - obowiązujące od 14.08.2018r:
regulamin
zał.1 formularz rekrutacyjny
zał.2 ankieta wstępna
zał.3 informacja o przetwarzaniu danych osobowych
zał.4 oświadczenie o statusie uczestnika
zał.5 deklaracja uczestnictwa w projekcie
zał.6 oświadczenie uczestnika projektu
zał.7 umowa na wzór kontraktu socjalnego
ZAPYTANIE OFERTOWE 9/SABB/2018 SZKOLENIA ZAWODOWE

załacznik nr 1
załacznik nr 2
załacznik nr 3


Wyniki zapytania ofertowego 9/SABB/2018 - SZKOLENIA ZAWODOWE:

Załącznik: protokół – 9/SABB/2018

ROZEZNANIE RYNKU – ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 1/SABB/2019

Załącznik: 1/SABB/2019

ROZEZNANIA RYNKU – ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 1/SABB/2019 uzupełnienie

Załącznik: 1/SABB/2019 – uzupełnienie

ROZEZNANIE RYNKU 10/SABB/2019 - WYNAJEM SALI NA WARSZTATY GRUPOWE I KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Załącznik: 10/SABB/2019stowarzyszenie aktywność bez barier - www.bez-barier.org