Kapitał Ludzki  WUP Szczecin Europejski Fundusz Społeczny


KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHKrótka charakterystyka projektu

Projekt „Kompleksowe wsparcie szansą na zatrudnienie osób niepełnosprawnych” realizowany jest przez Stowarzyszenie "Aktywność bez barier" z siedzibą w Mierzynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy z dnia 21.06.2017r. nr UDA.RPZP.07.01.00-32-K505/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. do 31.12.2019r

Obszar realizacji projektu: województwo zachodniopomorskie

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest aktywna integracja oraz poprawa sytuacji zawodowej i społecznej 100 osób niepełnosprawnych (55 kobiet i 45 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo/bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które są mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego, poprzez udział w/w osób w programie aktywizacji zawodowej i społecznej (tj. w poradnictwie indywidualnym i grupowym, szkoleniu oraz stażu).

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 100 osób niepełnosprawnych (55K/45M) legitymujących się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, biernych zawodowo/bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat), które pozostają bez zatrudnienia, nie wykonują innej pracy zawodowej, są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy oraz są mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego.

Priorytetowe grupy docelowe stanowią:

100 osób (55 kobiet (55%) / 45 mężczyzn (45%)) biernych zawodowo/bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w tym:
  • 35 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • 35 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • 30 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności
min. 10% (10 osób) wśród wszystkich Uczestników stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Formy wsparcia:

Wsparcie oferowane w ramach projektu jest trzyetapowe:

----Etap I - Integracja społeczno-zawodowa poprzez usługi wspierające: poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe: Termin: XI/2017 – X/2018 (I tura – 50 osób) i XII/2018 – XI/2019 (II tura – 50 osób).

W tym: 6 dniowy wyjazd w grupach 10 osobowych w okresie XII/2017 - III/2018 (I tura) i XII/2018 - IV/2019 (II tura). Podczas wyjazdu każdy uczestnik otrzyma wsparcie:

a) indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (4 godz./ osobę),
b) grupowe warsztaty z doradcą zawodowym (20 godz./ grupę),
c) indywidualne konsultacje z psychologiem (4 godz./ osobę),
d) grupowe zajęcia z psychologiem (20 godz./ grupę),

W ramach zadania każdy uczestnik otrzyma również indywidualne wsparcie pracownika socjalnego – 4godz/1os. i pedagoga pracy – 4godz/1os.

Etap II - Szkolenia/kursy zawodowe pozwalające na zdobycie nowych kompetencji, zakończone otrzymaniem dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje - zadanie realizowane będzie w terminach III - VI/2018 (I tura) i IV - VII/2019 (II tura) - czas trwania 90 godzin/osobę (20 godz. zajęcia teoretyczne i 70 godz. zajęcia praktyczne), (stypendium szkoleniowe 598,50 zł/brutto, zwrot kosztów dojazdu)

Etap III - Staże zawodowe - zadanie realizowane będzie w terminach VI - X/2018 (I tura) i VII - XI/2019 (II tura) - czas trwania 3 miesiące/osobę - zakończone uzyskaniem opinii i zaświadczenia o odbytym stażu, (stypendium stażowe 1600zł/brutto/miesiąc, zwrot kosztów dojazdu, odzież ochronna, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW )

Planowane rezultaty projektu:

• udzielenie wsparcia doradczo - psychologicznego 100 osobom niepełnosprawnym z województwa zachodniopomorskiego poprzez utworzenie IPD i konsultacje psychologiczne.

• udzielenie wsparcia 100 osobom poprzez konsultacje z pracownikiem socjalnym i psychologiem pracy.

• uzyskanie kompetencji zawodowych poprzez ukończenie szkoleń/kursów zawodowych przez min. 80 uczestników projektu,

• nabycie doświadczenia zawodowego poprzez ukończenie staży zawodowych u min. 80 uczestników projektu,

• podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez min. 56 uczestników projektu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

Wartość projektu: 1 710 400,80 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 1 453 840,68 zł.REKRUTACJA DO PROJEKTU:


Rekrutacja do projektu odbędzie sie w dwóch turach:

I tura - od 15.09.2017 do 31.10.2017 - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.- ARCHIWUM

II tura - od 01.10.2018 do 30.11.2018


INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 1 GRUDNIA 2018R. PRZEDŁUŻA SIĘ REKRUTACJĘ DO MOMENTU ZREKRUTOWANIA ODPOWIEDNIEJ LICZBY OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE”


Informujemy, że od 1 października 2018r. rozpoczynamy II turę naboru do projektu „Kompleksowe wsparcie szansą na zatrudnienie osób niepełnosprawnych". Wszystkie osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami (załącznik do regulaminu nr 1, 2, 3, 4).

Planowany termin naboru uczestników do projektu odbędzie się będzie w okresie od 01.102018r do 30.11.2018r. Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Jagiellońska 37/1, 70-365 Szczecin. W związku z tym, że rekrutacja Uczestników do Projektu odbywa się często w terenie prosimy osoby, które chcą osobiście złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu o wcześniejszy kontakt telefoniczny. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wysłania.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określone zostały w "Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie".
Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na naszej stronie internetowej lub w Biurze Projektu.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu uzyskać można pod nr telefonu: 513-055-139 lub 513-055-137

DOKUMENTY DO POBRANIA:
regulamin
zał.1 formularz rekrutacyjny
zał.2 ankieta wstępna
zał.3 informacja o przetwarzaniu danych osobowych
zał.4 oświadczenie o statusie uczestnika
zał.5 deklaracja uczestnictwa w projekcie
zał.6 oświadczenie uczestnika projektu
zał.7 umowa na wzór kontraktu socjalnego
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANEGO WSPARCIA
MIEJSCE UDZIELANEGO WSPARCIA OWR GRAŻYNA MIĘDZYWODZIE, 72-415 UL. ZWYCIĘSTWA 2


4-9.12.2017 OD GODZINY 9:30 pierwszego dnia DO GODZINY 18:30 ostatniego dnia
7.-12.01.2018 OD GODZINY 9:30 pierwszego dnia DO GODZINY 18:30 ostatniego dnia
29.01-03.02.2018 OD GODZINY 9:30 pierwszego dnia DO GODZINY 18:30 ostatniego dnia
12-17.03.2018 OD GODZINY 9:30 pierwszego dnia DO GODZINY 18:30 ostatniego dnia
19-24.03.2018 OD GODZINY 9:30 pierwszego dnia DO GODZINY 18:30 ostatniego dnia
21-26.01.2019 OD GODZINY 9:30 pierwszego dnia DO GODZINY 18:30 ostatniego dnia
11-16.02.2019 OD GODZINY 9:30 pierwszego dnia DO GODZINY 18:30 ostatniego dnia
11-16.03.2019 OD GODZINY 9:30 pierwszego dnia DO GODZINY 18:30 ostatniego dnia
23-28.04.2019 OD GODZINY 9:30 pierwszego dnia DO GODZINY 18:30 ostatniego dnia
24-29.06.2019 OD GODZINY 9:30 pierwszego dnia DO GODZINY 18:30 ostatniego dnia

DOKUMENTY DO POBRANIA:

załącznik harmonogram szkoleń


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

harmonogram - szkolenia zawodowe 2018r.
harmonogram - szkolenia zawodowe 2019r.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻY ZAWODOWYCH

harmonogram - staże zawodowe 2018r.
harmonogram - staże zawodowe 2019r.


REALIZACJA PLANOWANEGO WSPARCIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO I PEDAGOGA PRACY DLA 100 UCZESTNIKÓW PROJEKTU(50 OS W 2018r, i 50 OS. W 2019r. (termin realizacji – od 01.03.2018r do 30.11.2019r – uczestnicy umawiani są indywidualnie na bieżąco w godzinach niekolidujących z realizacją szkoleń i staży zawodowych w godz od 10:00 do godz. 20:00). Miejsce spotkań: 70 osób - Szczecin, ul. Jagiellońska 31/1, 33 osoby - Choszczno, ul. Drawieńska 52


KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z PEDAGOGIEM PRACY – 4 GODZ./1 UCZESTNIKA (50 OS W 2018r, i 50 OS. W 2019r. (termin realizacji – od 01.03.2018r do 30.11.2019r – uczestnicy umawiani są indywidualnie na bieżąco w godzinach niekolidujących z realizacją szkoleń i staży zawodowych w godz od 10:00 do godz. 20:00). Miejsce spotkań: 70 osób - Szczecin, ul. Jagiellońska 31/1, 33 osoby - Choszczno, ul. Drawieńska 52


POŚREDNICTWO PRACY DLA 50 UCZESTNIKÓW PROJEKTU
- SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY – śr. 5 GODZ./1 UCZESTNIKA – od 01.05.2019r do 31.12.2019r – uczestnicy umawiani są indywidualnie na bieżąco w godzinach niekolidujących z realizacją szkoleń i staży zawodowych w godz od 10:00 do godz. 20:00. Miejsce spotkań: Szczecin, ul. Jagiellońska 31/1, Choszczno, ul. Drawieńska 52 oraz towarzyszenie uczestnikom podczas umówionych rozmów kwalifikacyjnych w zakładach pracy.

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANEGO WSPARCIA - WARSZTATY GRUPOWE
TERMIN REALIZACJI: 01.07.2019 – 31.07.2019
MIEJSCE REALIZACJI: SZCZECIN, ul. Jagiellońska 37/1, (w dniach 18.07.2019 I 30-31.07.2019 – ul.. Marii Curie Skłodowskiej 4).

harmonogram - warsztaty - lipiec 2019 - Szczecin


HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANEGO WSPARCIA - WARSZTATY GRUPOWE (grupy VI – X)
TERMIN REALIZACJI: 01.08.2019 – 05.09.2019
MIEJSCE REALIZACJI: SZCZECIN, ul. Drawieńska 52, 73-200 Choszczno.

harmonogram ZałacznikZapytanie ofertowe - 1/SABB/2017 usługi zakwaterowania,całodziennego wyżywienia, wynajmu sal szkoleniowych

Załączniki:
zapytanie ofertowe
zał nr 1 formularz oferty
zał nr 2 oświadczenie o braku powiązań

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/SABB/2017 usługi zakwaterowania,całodziennego wyżywienia, wynajmu sal szkoleniowych

Załącznik: protokół - 1/SABB/2017Zapytanie ofertowe - 2/SABB/2017 ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOLOGA , DORADCY ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU „KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Załączniki:
zapytanie ofertowe
zał nr 3 oświadczenie o braku powiązań
zał nr 2 CV
zał nr 1 formularz oferty

Wyniki zapytania ofertowego 2/SABB/2017 ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOLOGA , DORADCY ZAWODOWEGO

Załącznik: protokół - 2/SABB/2017


Zapytanie ofertowe - 3/SABB/2018 z dnia 6 marca 2018r - SZKOLENIA/KURSY ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Załączniki:
Zmiany do zapytania ofertowego - 3/SABB/2018 z dnia 6 marca 2018r
zapytanie ofertowe
zał nr 1 formularz oferty
zał nr 2 oświadczenie o braku powiązań
zał nr 3 oświadczenie od dostępności miejsc realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych

Wyniki zapytania ofertowego 3/SABB/2018 z dnia 6 marca 2018r.

Załącznik: protokół -3/SABB/2018
Zapytanie ofertowe - 4/SABB/2018 ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Załączniki:
zapytanie ofertowe
zał nr 1 formularz oferty
zał nr 2 oświadczenie o braku powiązańWyniki - Zapytanie ofertowe - 4/SABB/2018 ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Załącznik: Protokół asystent osoby niepełnosprawnej[10296]ROZEZNANIE RYNKU - WYNAJEM SALI NA KONSULTACJE INDYWIDUALNE 6/SABB/2018

Załącznik: 6 SABB 2018


ROZEZNANIE RYNKU - PRACOWNIK SOCJALNY ORAZ PEDAGOG PRACY - KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI - 5/SABB/2018

Załączniki:
5 SABB 2018
załącznik nr 1 formularz oferty
załącznik nr 2 CV

ROZEZNANIE RYNKU CZERWIEC/SABB/2019 - WYNAJEM SALI NA WARSZTATY GRUPOWE

Załącznik: CZERWIEC/SABB/2019stowarzyszenie aktywność bez barier - www.bez-barier.org