Kapitał Ludzki WUP Szczecin Europejski Fundusz Społeczny


ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI


Projekt „ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI” realizowany jest przez Stowarzyszenie "Aktywność bez barier" z siedzibą w Mierzynie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.2, na podstawie umowy z dnia 11.12.2019r. nr UDA.RPZP.07.02.00-32-K018/19 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020r. do 31.12.2021r

Obszar realizacji projektu: woj. Zachodniopomorskie – grupa docelowa: miasto Szczecin i powiat policki

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest uruchomienie ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI oraz aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (35 kobiet i 25 mężczyzn) w tym min 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z województwa zachodniopomorskiego - miasta Szczecin i powiatu polickiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczaniem społecznym poprzez reintegrację społeczno-zawodową i kompleksowe działania umożliwiające w/w osobom aktywny udział w rynku pracy. (tj. w poradnictwie indywidualnym i grupowym, rehabilitacji, szkoleniu oraz stażu).

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 60 osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (35 kobiet i 25 mężczyzn) w tym min 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, legitymujących się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, biernych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, które pozostają bez zatrudnienia, nie wykonują innej pracy zawodowej, są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy oraz są mieszkańcami miasta Szczecina i powiatu polickiego. >

Formy wsparcia:

1. Aktywizacja społeczna – 2020r. – 2021r.:

- wsparcie pracownika socjalnego (śr. 30 godz./ osobę);
- wsparcie psychologa (śr. 10 godz./ osobę – min. 2 godz./osobę);
- grupowy trening umiejętności społecznych (24 godz./ grupę);
- grupowy trening ekonomiczny (8 godz./ grupę);
- wsparcie animatora lokalnego.

2. Aktywizacja edukacyjna – 2020r – 2021r.:

- kurs komputerowy zakończony uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia (śr. 20 godz./ grupę);

3. Szkolenia zawodowe - edukacja – 2020r – 2021r.: - Szkolenia/kursy zawodowe: zaplanowano dla 41 uczestników szkolenia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych oraz/lub dla 19 uczestników kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe kończące się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu. Czas trwania 90 godzin/osobę (20 godz. zajęcia teoretyczne i 70 godz. zajęcia praktyczne), (stypendium szkoleniowe 620,10 zł/brutto); - wsparcie brokera edukacyjnego (śr. 10 godz./ osobę);

4. Aktywna integracja – 2020r – 2021r.:

- konsultacje/szkolenia indywidualne dla otoczenia ON - rodzin/opiekunów uczestników projektu w zakresie uprawnień ON, zatrudnienia, rehabilitacji, udziału w organizacjach pozarządowych itp. (śr. 6 godz./ rodzinę/opiekuna);
- wsparcie trenera pracy i asystenta osoby niepełnosprawnej.

5. Rehabilitacja przez pracę – staże zawodowe – 2021r.:

- Staże zawodowe - czas realizacji 3 miesiące/osobę zakończone uzyskaniem opinii i zaświadczenia o ukończeniu stażu, (stypendium stażowe 1033,68 zł/brutto/miesiąc, odzież ochronna, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW )
- wsparcie doradcy zawodu (śr. 6 godz./ osobę), wsparcie psychologa (śr. 6 godz./ osobę).

6. Aktywizacja zdrowotna – 2020r. - 2021r.:

- rehabilitacja dla uczestników projektu pod opieką rehabilitanta (1h zajęć rehabilitacyjnych w tygodniu, dodatkowo w miarę potrzeb sesje rehabilitacyjne indywidualne)
- wsparcie doradcy zawodu (śr. 6 godz./ osobę), wsparcie psychologa (śr. 6 godz./ osobę).

Planowane rezultaty projektu:

 • uruchomienie ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI oraz aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób niepełnosprawnych w tym min 20 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z miasta Szczecin i powiatu polickiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczaniem społecznym poprzez reintegrację społeczno-zawodową i kompleksowe działania umożliwiające w/w osobom aktywny udział w rynku pracy. (tj. w poradnictwie indywidualnym i grupowym, rehabilitacji, szkoleniu oraz stażu).

 • ukończenie kursu komputerowego w zakresie podstawowych kompetencji cyfrowych przez 60 uczestników projektu;

 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie kursów zawodowych przez min. 19 uczestników projektu,

 • uzyskanie kompetencji zawodowych poprzez ukończenie szkoleń zawodowych przez min. 41 uczestników projektu,

 • podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez min. 15 uczestników projektu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

 • Wartość projektu: 1 497 310,32 zł,
  w tym dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 272 713,77 zł.

  ZAPYTANIA OFERTOWE

  REKRUTACJA DO PROJEKTU

  HARMONOGRAM WSPARĆ
  stowarzyszenie aktywność bez barier - www.bez-barier.org